موزه آتاتورک آنتالیا

این موزه در یک خانه تکاملی دو طبقه واقع شده است که ابتدا بازسازی شده است. مصطفی کمال آتاتورک در طی سفرهای رسمی خود به آنتالیا در سالهای 1930 و 1935 در عمارت که متعلق به استان ولایت بود، باقی ماند. در سال 1984، این ساختمان به وزارت فرهنگ و گردشگری تحویل داده شد بهترین تور آنتالیا نوروز 97 تا به یک موزه خانه تبدیل شود. این ساختمان باید در چارچوب پروژه گسترش گسترده خیابان شهر شکسته شود. با حمایت مالی یک شرکت توزیع برق محلی، خانه در همان محل بازسازی شد. در سال 1986، موزه به عموم مردم باز شد