مسجد آنتالیا

مسجد ساخته شده در قرن هجدهم در ناحیه Kalekapisi یکی از مهمترین مساجد عثمانی در شهر است. گنبد اصلی که در لبه بالایی قرار دارد، توسط سه نیمه گنبد، هر کدام در شرق، غرب و جنوب، و همچنین سه گنبد در سمت شمالی پشتیبانی می شود. پانل کاشی های تزئین شده با آیه های رزرو تور آنتالیا قرآنی در اسکریپت تالیق در لونیت هایی که به شکل قوسی اشاره شده از پنجره ها در نما در شمال مسجد و در داخل آن وجود دارد.