جت اسکی کیش

با مراجعه به يکي از کلوپهاي غواصي و دريايي جزيره کيش ميتوانيد از جت اسکي کاربرد نماييد و ساعات لذت بخشي را با اين وسيله تجربه کنيد.

شرايط به کارگیری جت اسكي:

1- به هر خانواده یا گروه بیش از یک دستگاه جت اسکی واگذار نمی شود.

2- کسان سنگین وزن بایستی به انفرادی جت بها تور کیش سواری کنند.

3- مطالعه ریزبین و تکمیل فرم پیمان نامه کرایه جت اسکی ارائه شده از طرف کلوب.

4- پروا خاص به آموزش های مربی جت اسکی و سپریدن و رعایت کامل آموزش های داده شده.

5- جت اسکی را تنها در محدوده و سرعت های مشخص شده توسط کلوپ هدایت نمایید و از وارد شدن به محدوده دیگر کلوپ ها و شناورها جدا پرهیز نمایید.

6- عدم اجرا هرگونه مانور آکروباتیک و خطرناک از آنگونه دور درجا زدن.

7- رعایت فاصله 100 متری با هرگونه شناور و اسکله و گیر در جهت بازدارندگی از بروز حادثه.

8- در اثناء بعید شدن و نیز نزدیک شدن به کناره و وانگهی بعید زدن از سرعت خود بکاهید. دور زدن با سرعت بسیار مایه می گردد که سرنشین به اتفاق ترازمندی خویش را از دست دیتا و نرخ ویژه تور کیش زودتر از جرخش جت اسکی شما را به درون آب بکشد و جت را واژگون کند.

9- در هنگام چپ و واژگون شدن جت اسکی دست خود را از آنگونه اجازه متمایز کرده پروانه دهید تا جت اسکی به صورت خودکار به حالت اولیه بازگردد. سپس از سرنوشت پشت جت اسکی سوار شوید، در صورت خلاص نکردن بخش اجازه جت اسکی مایه وارد شدن آب به داخل موتور جت اسکی میگردید.

10- در صورت مشاهده یکباره هرگونه شناور یا مانعی به هدف ممانعت از برخورد کافیست ضمن برداشتن دست خویش از روی گاز پروانه جت اسکی را کاملا به یک سمت بچرخانید. هرگز اهرم گاز را با ترمز اشتباه نگیرید که در چهره انجام این اشتباه نه فقط ترمز نمی کنید بلکه جت خویش را با تمام قدرت به شناور روبرو خود می کوبید و مایه بروز پیشامد زیاد ناگوار میگردید.

11- در صورت مشاهد شناوری در حرکت روبرو خویش از عبور از روبرو آن امتناع نموده و دائم باید از قسمت پشت آن عبور نمایید.